Sello

Sälj allt - Överallt

Användarvillkor

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa villkor gäller för samtliga webbplatser som tillhandahålls av Sell-o AB (org.nr 556852-2832). Genom att använda Sello (”tjänsten”) medger den fysiska eller juridiska personen (”användaren”) att denne har läst igenom och godtagit nedan villkor. Användaren får endast acceptera användarvillkoren om denne är tillräckligt gammal och i övrigt innehar rättshandlingsförmåga att ingå ett bindande avtal med Sell-o AB. Att användaren accepterar dessa villkor är en förutsättning för att tjänsten ska kunna användas.

1.2 Sell-o AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Uppdateringar kommer att aviseras i skälig tid innan dessa träder i kraft. Användande av tjänsten efter det att ändringarna blivit gällande utgör en accept av de nya villkoren i sin helhet.

2. OM FÖRETAGET

2.1 Sell-o AB (org.nr 556852-2832) är ett svenskt aktiebolag med säte i Gävle. Företaget innehar F- skattebevis och är registrerat för mervärdesskatt.

3. MEDLEMSKAP OCH BETALNING

3.1 När användaren blir medlem erbjuds denne att kostnadsfritt prova på för tjänsten relevanta funktioner. Användaren rekommenderas att under denna tid testa tjänstens alla funktioner. Efter provperioden erbjuds användaren att bli betalande medlem.

3.2 Betalningen till Sell-o AB utgår i form av provision som baseras på en procentsats av användarens månadsförsäljning (omsättning), samt en fast avgift, se punkten 3.3. Det belopp som ska betalas i form av provision, beräknas av Sell-o AB utifrån användarens månadsförsäljning exkl. moms, undantaget eventuell försäljning på Tradera som är kostnadsfri från Sell-o AB från och med 01 juli 2016 . Till detta belopp läggs den fasta avgiften. Betalning sker månadsvis i efterskott enligt faktura.

3.3 Från och med den 1 november 2015 beräknas procentsatsen på användarens månadsomsättning exkl. moms, undantaget eventuell försäljning på Tradera som är kostnadsfri från Sello-o AB sedan 01 juli 2016, enligt följande tabell:

Omsättning (kr) Provision (%)
1 – 25 000 Kr 4 %
25 001 – 100 000 Kr 2 %
100 001 – 500 000 Kr 1,5 %
500 001 kr Enligt ö.k.

Den fasta avgiften är 199 kr per månad. Alla priser är angivna exkl. moms.

3.4 Tjänsten har ingen bindningstid. Om användaren upphör med sin försäljning (månadsomsättningen är 0 kr) kommer 0 kr att debiteras. I annat fall debiteras fast avgift och provision enligt gällande prislista.

3.5 Eftersom provisionen baserar sig på omsättning kommer ingen debitering att ske för sådana ordrar som ångras eller av annan skälig anledning tas bort. Att ta bort en order utan anledning, t.ex. i syfte att undgå att betala avgift, betraktas som missbruk av tjänsten och ett brott mot punkten 6.3. Brott mot denna bestämmelse är förenat med vite enligt punkten 7.1. Sell-o AB kommer att ta stickprov i syfte att motverka missbruk.

3.6 I det fall betalning ej erläggs äger Sell-o rätt att inaktivera användarens konto.

3.7 Sell-o förbehåller sig rätten att göra generella prisjusteringar och ändringar i betalningssätt, samt prishöjningar för enskilda användare som bryter mot villkoret i punkten 6.4. Sådana ändringar aviseras i skälig tid innan de träder i kraft.

3.8 Sell-o AB förbehåller sig rätten att nedgradera ett användarkonto till gratisversion om det inte aktivt arbetat med försäljning på andra marknadsplatser än Tradera i tre månader. I fall av nedgradering kommer eventuella tilläggstjänster och funktioner som tillhör premiumversionen av Sello att avslutas.

4. INTEGRITET OCH ÖVERVAKNING

4.1 Vid försäljning på anslutna marknadsplatser sparas köparens kontakt- och orderuppgifter. Det är användarens ansvar att informera köparen om att detta sker. Att spara kunders person- och orderuppgifter utan medgivande är förbjudet enligt personuppgiftslagen (PUL).

4.2 Sell-o övervakar inte allt innehåll alstrat av medlemmar på dess webbplatser och har inte någon skyldighet att göra så. Sell-o förbehåller sig dock rätten att övervaka allt sådant innehåll och, utan förvarning, att redigera, radera eller ta bort innehåll som Sell-o anser är olämpligt.

4.3 De åsikter som uttrycks i kommentarsfält och/eller allmänna webbområden uttrycker inte Sell-o ABs, dess närstående bolags eller samarbetspartners åsikter. Om något innehåll bryter mot dessa regler eller innehållet i övrigt anses olämpligt vänligen rapportera detta till kundtjanst@sello.nu.

4.4 Som medlem får användaren ta del av kampanjerbjudanden som Sell-o AB erbjuder tillsammans med sina partners. För att informera om kampanjerna äger Sell-o rätt att kontakta användaren via de kontaktuppgifter denne angivit. Sell-o kommer inte att lämna ut användarens kontaktuppgifter till tredje part som inte är partner med Sell-o AB.4.5 Sell-o AB behandlar användarens personuppgifter enligt personuppgiftlagen (PUL).

4.6 Om användaren vill ta del av vilka av dennes kontaktuppgifter Sell-o AB behandlar ska begäran skickas till kundtjanst@sello.nu. Det samma gäller om användaren vill att Sell-o AB ska upphöra med behandlingen.

5. TJÄNSTEN

5.1 Sell-o ABs webbplatser och applikationer tillhandahålls som de är. Då och då kan webbplatser och applikationer vara otillgängliga eller påverkas av fel eller underhåll, eller i övrigt av omständigheter utanför Sell-o ABs kontroll. Ingen garanti lämnas avseende kvalitet, funktion, tillgänglighet eller prestanda på Sell-o ABs webbplatser eller applikationer samt innehållet på dessa.

5.2 Sell-o AB förbehåller sig rätten att ändra, göra uppehåll i eller ta bort innehåll från dess webbplatser eller applikationer när som helst utan förvarning. Planerade förändringar som väsentligt förändrar användarupplevelsen kommer dock att aviseras i skälig tid.

6. ANSVAR

6.1 Användaren ansvarar för eventuella avgifter som krävs för nyttjande av tjänsten, så som t.ex. avgifter till Internetleverantör.

6.2 Användaren får inte skada, störa eller hindra tillgången till Sell-o ABs webbplatser och applikationer eller dess innehåll, eller göra någonting som kan skada deras funktion eller hindra någon annan persons tillgång till Sell-o ABs webbplatser eller applikationer eller deras innehåll.

6.3 Användaren får inte använda webbplatserna eller applikationerna eller deras innehåll på något sätt som är olagligt eller skadar Sell-o AB, dess koncernbolag eller någon annan person.

6.4 Tjänsten förutsätter användande av normala resurser. Om någon användare använder mer serverkraft/data än vad som kan anses normalt och därmed påverkar andra användare negativt, kommer denna användare i första hand att varnas och som sista åtgärd stängas av utan återbetalning av erlagda avgifter, alternativt debiteras ett högre pris enligt punkten 3.7 ovan. Prishöjningen kommer då att motsvara vad som är rimligt i förhållande till hur mycket serverkraft användaren förbrukar i jämförelse med likvärdiga användare.

6.5 Sell-o AB skall, såvida inte så föreskrivs genom tvingande rätt, under inga omständigheter kunna hållas ansvarig för några förluster som uppstår från användandet eller oförmågan att använda tjänsten. Detta skall inkludera alla former av direkta och indirekta förluster och skador.

6.6 Allt missbruk enligt användarvillkoren, särskilt punkterna 6.2 och 6.3, leder till omedelbar avstängning och/eller i vissa fall polisanmälan. Användare kan ej i detta fall erhålla återbetalning av erlagd avgift.

6.7 Användaren är helt och hållet ansvarig för det innehåll denne publicerar och Sell-o AB kan aldrig hållas ansvarig för detta.

6.8 Sell-o AB kan inte kan ställas till svars för samarbetspartners verksamheter. Detta innefattar ägarbyten, ekonomiskt obestånd och rättstvister.

6.9 Sell-o AB följer Konsumentköplagen (KKL) och Konsumentjänstlagen (KtjL). I det fall en fysisk person använder tjänsten för personligt bruk, ska dessa villkor endast tillämpas i den utsträckning de inte står i konflikt med KKL, KtjL eller allmänna konsumenträttsliga principer.

7. VITE

7.1 I det fall användaren inte fullgör sina förpliktelser enligt punkten 3.5 ovan är denne skyldig att, till Sell-o AB, betala ett vite om 10 000 kr exkl. moms för varje enskild överträdelse.

8. REKLAMATIONER

8.1 För det fall användaren anser att tjänsten är felaktig på något sätt tillämpas sedvanliga reklamationsfrister enligt Köplagens/KKLs bestämmelser. Reklamation ska ske genom e-postmeddelande till kundtjanst@sello.nu.

9. VID TVIST

I händelse av tvist som uppkommer mellan parterna avseende förhållanden som regleras genom dessa villkor, löses denna genom tillämpning av reglerna för förenklat skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammare. Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Användarvillkor per den 1 november 2015.